Projekty - rok szkolny 2012/13
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Projekty - rok szkolny 2012/13
30 Wrzesień 2013

Rok szkolny 2012/2013:

1.  "Co pokażemy rówieśnikom przybyłym z zagranicy w swojej miejscowości?”

       Projekt gimnazjalny klasy II A  miał charakter interdyscyplinarny. Głównym założeniem projektu było budowanie poczucia własnej wartości i dumy z osiągnięć naszej Małej Ojczyzny i odpowiedź na pytanie:  „Co Europa daje nam, a co my możemy dać Europie?” 

       Projekt realizowany był przez cały zespół klasowy , a uczniowie pracowali w zespołach  zadaniowych, ciekawie nazwanych: „reporterzy, informatycy, redaktorzy, językowcy, folkloryści”. Zostały one dobrane z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości uczniów. Opiekunem i koordynatorem nadzorującym pracę całego zespołu projektowego była mgr Kazimiera Biernat  wychowawczyni klasy, a uczniowie otrzymywali pomoc od nauczycieli wspierających projekt, tj. E. Odziomek, W. Mamaka, R. Włodarczyk, A. Górszczyk, R. Frączek, E. Kolawę. Podjęliśmy także współpracę z regionalnym zespołem ludowym z Mordarki „ Spod Kicek” prowadzonym przez braci Józefa i Piotra Tokarczyków. Efektem tej współpracy była nauka tańców ludowych, poznanie tradycji i obrzędów ludowych. Taniec „Chodzony” i „Krzyżak”, wiązanka melodii ludowych, podanie „Jak to Gorolowi dobrze”, a także degustacja potraw regionalnych uatrakcyjniły uroczystość podsumowania projektów. Natomiast zdobyta wiedza o historii, kulturze i tradycjach naszej miejscowości  została wykorzystana do opracowania folderów, plakatów i prezentacji multimedialnej. Kształciliśmy także sprawności komunikacji językowej. Zebrane informacje zostały przetłumaczone na język angielski, niemiecki i francuski. Uczniowie ponadto opracowali scenki imitujące spotkanie z obcokrajowcami, które zostały nagrane.       

       Projekt pozwolił także uczniom docenić walory krajoznawczo - turystyczne naszej miejscowości, a to pomoże nam w  promowaniu Małej Ojczyzny nie tylko na forum krajowym, ale także europejskim w kontekście przyszłego rozwoju turystyki międzynarodowej obejmującej także naszą miejscowość.


Co pokażemy rówieśnikom przybyłym z zagranicy w swojej miejscowości?- prezentacja

2. "Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?"      
        

        W tym roku szkolnym uczniowie  klasy II B gimnazjum mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: „Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?   Aby odpowiedzieć na to pytanie, przystąpili w drugim półroczu  do realizacji kilkunastu zadań. Podzieleni byli na trzy grupy. Zadania projektowe wykonywali przez trzy miesiące. Między innymi: obliczyli wiek szkoły, podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, budynku,  ilość absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum od początku istnienia, ilość pracowników. Odszukali najstarszych absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum, odwiedzili ich, wręczyli dyplomy honorowe. Z najstarszym absolwentem przeprowadzili wywiad i opublikowali go we fraszce nr 4. Obliczyli ile jest klas w szkole, ilu uczniów i przeprowadzili ankietę wśród wszystkich uczniów z klas IV – VI oraz w gimnazjum. W klasach O – III dziewczyny przeprowadziły wywiad z wychowawcami.

        Chłopcy dokonali  pomiarów budynku szkoły na zewnątrz i wewnątrz,  długości i szerokości boisk, zliczyli sprzęt  w szkole i opracowali wyniki. Używali w tym celu taśmy mierniczej a także miernika laserowego wewnątrz budynku. obliczyli też objętość szkoły, hali sportowej. Obliczyli ile ocen wystawia się rocznie i ile przypada na jednego ucznia oraz ile czasu spędza uczeń w szkole rocznie oraz absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum.
      

         W czasie realizacji projektu uczniowie nabyli takie umiejętności jak posługiwanie  się liczbami i własnościami figur, różnymi przyrządami  w sytuacjach praktycznych, zbieranie i porządkowanie informacji, wykorzystywanie technik informatycznych do zaprezentowania tych informacji w sposób czytelny i estetyczny. Ale nie tylko. Poszerzyli wiadomości o swojej szkole a kilka osób miało okazję wcielić się w rolę dziennikarzy i redaktorów . Rozwinęli  umiejętność pracy w grupie i komunikowania się. Aby zaprezentować wyniki swojej pracy przygotowali prezentację i przedstawili ją na podsumowaniu projektów edukacyjnych 19  czerwca na forum szkoły.

       Koordynatorem projektu była mgr Małgorzata Dunikowska a nauczycielem wspomagającym mgr Katarzyna Strug.

Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?- prezentacja

3. Kultura   i tradycje związane z czterema porami roku w Mordarce i w Piatra-Neamt

       Kultura   i tradycje związane z czterema porami roku, to kolejny projekt w którym biorą udział uczniowie klasy III B Gimnazjum w Mordarce. Do współpracy z nim zaprosili uczniów IIIB uczniowie z Colegiul Tehnic Piatra-Neamt  w Rumunii ( The Technical College Piatra-Neamt ).

       To bardzo ważne żeby poznawać kulturę rówieśników z różnych krajów poszerzając swoje horyzonty  dzieląc się tym co pięknego i wartościowego u nas.  Jest to o tyle łatwiejsze, że nowe technologie są  obecnie na porządku dziennym dla uczniów Gimnazjum w Mordarce   i dzięki językowi angielskiemu, który jest językiem projektu.
Prace nad pierwszą prezentacją odbywają się pod opieką nauczycielki języka angielskiego mgr Renaty Szewczyk, która jest inicjatorem  i koordynatorem przedsięwzięcia. Właśnie trwają prace nad przygotowaniem prezentacji na temat świąt i uroczystości odbywających się zimą w Mordarce. Uczniowie IIIB  mieli już okazję obejrzeć  jak wygląda kultywowanie tradycji   w Piatra Neamt w Rumunii.

4. EPALS Global Community

              Od grudnia 2012 uczniowie gimnazjum w Mordarce stali się częścią  społeczności światowej Epals.   Granice językowe przestają istnieć  również dla  naszych gimnazjalistów,  dlatego uczniowie  z zaangażowaniem  rozpoczęli projekt polegający na wymianie listów ze swoimi rówieśnikami z Kayseri w Turcji. Pierwsze listy do  penpals zostały wysłane na zajęciach koła języka angielskiego, które prowadzi R.Szewczyk nauczyciel języka angielskiego. 5. Indywidualizacja nauczania  w  klasach I-III w Gminie Limanowa.

       W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole realizowany jest projekt "Indywidualizacja nauczania  w  klasach I-III w Gminie Limanowa". Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług  edukacyjnych” Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami tych uczniów. Zaplanowane zajęcia dają możliwość wyrównania szans edukacyjnych uczniów i rozwoju umiejętności  uczniów uzdolnionych. Zakres rzeczowy projektu: Projekt obejmuje: I. Przeprowadzenie następujących rodzajów dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Mordarce 1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 3.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 4.Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, 6.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. II. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne oraz sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć.   Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu to: mgr Halina Jurowicz, mgr Kazimiera Matyasik, mgr Ewa Zelek mgr Małgorzata Król i mgr Ewa Tomaszek.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzglednieniem nauk  matematyczno - przyrodniczych

       Zajęcia matematyczno - przyrodnicze oparte są na aktywnej pracy uczniów wykorzystującej umiejętności praktyczne, np. przeliczanie pieniędzy, szacowanie odległości między przedmiotami, odczytywanie czasu na zegarze lub wykonywanie obliczeń prowadzących do usprawniania umiejętności matematycznych w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Uczniowie rozwiązują zadania tekstowe, przekształcając różne sytuacje życiowe w zadania do rozwiązania. Chętnie rozwiązują krzyżówki, rebusy matematyczne oraz przyrodnicze, zadania rozwijające logiczne myślenie oraz wyobraźnię. Podczas zajęć rozwijane są wciąż zainteresowania i aktywności poznawcza uczniów dzięki ich atrakcyjności, a szczególnie poprzez organizowane wyjścia, wycieczki, spotkania. Oddziaływanie bodźcowe na wszystkie zmysły- węch, słuch, wzrok, dotyk oraz emocje sprzyjają percepcji wiedzy. Zajęcia uatrakcyjniają programy multimedialne, z którymi uczniowie chętnie pracują, rozwiązując ciekawe zadania i szukając ciekawostek przyrodniczych. Uczniowie z przyjemnością wykonują proste doświadczenia przyrodnicze oraz obserwują otaczającą ich przyrodę. W trakcie zajęć wykazują się pomysłowością, twórczym myśleniem i dużym zaangażowaniem. Dzięki atmosferze zabawy chętnie uczestniczą w zajęciach, rozwijają umiejętność współpracy w grupie a także poczucie własnej wartości.

Oto kilka zdjęć z tych zajęć:

Wyświetleń: 1107
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne