Zasady zachowania
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ

-  Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 7.30 , po przyjściu do szkoły schodzą do szatni  (pozostawiają ubranie wierzchnie i zmieniają obuwie),  

-  Nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie szkoły od godziny 7.15 do czasu zakończenia zajęć szkolnych,  

-  Uczniowie dojeżdżający po zakończeniu lekcji oczekują z opiekunem na przyjazd autobusu lub są objęci zajęciami świetlicowymi,    

- Uczniowie rozpoczynający lekcje później, przychodzą do szkoły równo z dzwonkiem na przerwę, uczniowie którzy przychodzą lub przyjeżdżają wcześniej udają się na świetlice szkolną, 

-  Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć: od rozpoczęcia do ich zakończenia jest zabronione, 

-  Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne np.: przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny, 

-  Uczniowie nie przynoszą do szkoły niebezpiecznych przedmiotów np. noży, zapalniczek, 

- W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuacyjną, 

-  Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonania drobnych prac porządkowych, zwłaszcza jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, prac upiększających szkołę lub jej otoczenie, 

- Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas lub organizacje szkolne / tylko pod opieką nauczycieli lub rodziców/ 

-  Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających, 

-  Uczeń nie może krzywdzić innych. Nie może zastraszać, grozić, wymuszać i krzywdzić w żaden inny sposób. Pokrzywdzony ma prawo i obowiązek zgłosić zdarzenie do wychowawcy, nauczyciela dyżurnego, pedagoga lub dyrektora szkoły.

 Wygląd ucznia musi być zgodny z zapisami w Statucie Szkoły : 

-    bez makijażu -    paznokcie mają naturalny kolor, są czyste i przycięte krótko 

-    włosy mają kolor naturalny i są estetycznie uczesane 

-    chłopcy nie noszą kolczyków, dopuszcza się nieduże kolczyki w uszach dziewcząt 

-    nie nosi się ozdób, które mogą stanowić zagrożenie 

-    bluzki dziewcząt nie mają zbyt dużych dekoltów, a ich długość zasłania ciało, 

-    uczennice noszą buty na niskim obcasie (zabronione są  jako niebezpieczne szpilki, buty z okuciami) 

-    podczas uroczystości szkolnych uczeń występuje w stroju galowym (biała koszula lub bluzka, rękaw powyżej ¾, ciemna spódnica do kolan, spodnie) 

-    ubiór uczniów w kolorystyce-(białej, czarnej, brązowej, szarej, niebieskiej), kolory stonowane,


Uczeń prezentuje swoją postawą kulturę osobistą nie budzącą zastrzeżeń: 

-    jest kulturalny -    nie uczestniczy w bójkach ani ich nie wywołuje
-    nie jest wulgarny -    nie wagaruje -    szanuje cudzą własność
-    odnosi się z szacunkiem do swoich nauczycieli i innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanek
-    jest prawdomówny
-    nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi go otaczających. 

Uczeń wykazuje właściwą postawę wobec obowiązków szkolnych:
-    bierze aktywny udział w lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i w życiu szkoły
-    jest koleżeński i uczynny -    jest punktualny i zdyscyplinowany
-    pracuje na miarę swoich możliwości
-    jest ambitny, odpowiedzialny i pracowity.

Podczas lekcji

•    Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której ma odbywać się lekcja i czekają na nauczyciela.

•    W razie nieprzybycia  nauczyciela na zajęcia przewodniczący klasy zgłasza ten fakt dyrekcji szkoły

•    Uczniowie spokojnie wchodzą do klasy zachowując kolejność, w jakiej ustawili się przed klasą i zajmują miejsca w ławkach.

•    Uczeń na lekcji nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów.

•    Nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów nie będących  pomocami do danej lekcji.

•    W czasie lekcji uczeń nie może opuścić klasy, jedynie w sytuacjach wyjątkowych za zgodą nauczyciela.

•    Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

•    Dzwonek jest sygnałem do zakończenia lekcji. Nauczyciel decyduje o tym, kiedy uczniowie opuszczą klasę, pamiętając jednak o tym, że uczniowie mają prawo do odpoczynku podczas przerw.

•    Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontroluje dyżurny klasowy. Szczegółowe zasady zachowania się podczas lekcji określa nauczyciel.

•    Uczniów obowiązują regulaminy pracowni, biblioteki, świetlicy szkolnej i stołówki,

•    Zajęcia poza szkołą mogą odbywać się tylko pod opieką nauczyciela na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

W czasie przerw

•    Uczniowie przebywają tylko na korytarzu, gdzie mają następną lekcję (wyjątek   stanowi wyjście do biblioteki, jadalni, sklepiku, gabinetu pielęgniarki i sekretariatu szkoły), I piętro – uczniowie gimnazjum, parter- uczniowie szkoły podstawowej,

•    Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – wychodzą i schodzą zawsze stroną prawą.

•    Podczas przerw uczniów obowiązują zasady dobrego zachowania m. in. nie krzyczą, nie biegają, nie popychają kolegów, nie gwiżdżą, nie używają wulgarnych słów,

•    Zabrania się w czasie przerw słuchać głośnej muzyki, robić zdjęć, filmować telefonami komórkowymi,

•    Zabrania się: udziału w bójkach, znęcania się psychicznego i fizycznego nad innymi uczniami, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zabawy  przedmiotami i substancjami,  które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia i  życia lub szkodę materialną.

•    Nie wolno uczniom podczas przerw wybiegać poza teren szkoły zwłaszcza do sklepu, oraz przebywać na schodach od strony ulicy(południowej),

•     Podczas ładnej pogody uczniowie wychodzą na podwórko szkolne od strony północnej, gdzie zapewnioną mają opiekę nauczyciela dyżurującego,

•    Zabrania się podczas pobytu na podwórku szkolnym przebywania na boisku sportowym, odsuwania lub zasuwania bram ogrodzenia boiska,

•    Nie wolno uczniom podczas przerw przebywać w szatniach, na klatce schodowej od strony hali, oraz przed salą 44 z wyjątkiem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej,

•    Zabronione jest przesiadywanie w toaletach,

•    Dyżurni klasowi po skończonej lekcji na przerwie wymieniają wodę, czyszczą tablicę, wietrzą klasę, pozostawiając w klasie ład i porządek na następną lekcję,

•    Samorząd szkolny organizuje dyżury uczniowskie w czasie przerw. Uczniowie dyżurni mają obowiązek współpracować z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

W czasie wycieczek szkolnych i dowozów do szkoły

•    Uczniowie są zobowiązani do zachowania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
•    Stosują się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów i przewodników,
•    Kulturalnie odnoszą się do opiekunów, kolegów i innych osób,
•  Przestrzegają  przepisy ruchu drogowego, zachowują ostrożność na ulicach i innych miejscach, w których może grozić niebezpieczeństwo,
•    Nie oddalają się od grupy bez zezwolenia opiekuna,
•    Dbają o bezpieczeństwo swoje i innych,
•    Bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających,
•    Dbają o czystość, ład i porządek w miejscach w których przebywają,
•   W miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem (przestrzegają godziny ciszy nocnej, porządku, zachowują się kulturalnie w łazienkach i ubikacjach),
•    W czasie jazdy autokarem, pociągiem i innymi środkami komunikacji zabrania się: wychylania przez okno, otwierania drzwi podczas jazdy, wyrzucania śmieci przez okno, śmiecenia w autokarze, głośnego puszczania muzyki, chodzenia po autokarze, głośnych śmiechów, rozmów, które zakłócają pracę kierowcy,
•    przestrzegają regulaminów dotyczących zachowania się w obiektach zabytkowych, Parkach Narodowych, 
•    Kulturalnie zachowują się w teatrze i kinie ( nie spożywają żadnych posiłków, nie piją napojów, nie zachowują się głośno i nie używają telefonów komórkowych),
•    W teatrze uczniów obowiązuje odpowiedni strój,

Uczniowie muszą bezwzględnie przestrzegać regulaminów, zasad i norm zachowania obowiązujących w szkole, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

W przypadku nie stosowania się ucznia do powyższych zasad będzie stosowany system kar obowiązujący w szkole.

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne