Konkurs ortograficzny
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Konkurs ortograficzny

REGULAMIN  KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „Zostań mistrzem ortografii” dla  klas IV - VI szkoły podstawowej

Cele konkursu:
- wyłonienie „Mistrza Ortografii”,
- kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy,
- rozbudzanie czujności ortograficznej,
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,
- rozwijanie uzdolnień uczniów, ćwiczenie wytrwałości,
- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
- promowanie uczniów poprawnie piszących.

Przebieg (etapy) konkursu:  - etap I – klasowy – nauczyciel w danej klasie przeprowadza dyktando konkursowe wśród wszystkich uczniów; wyłania 5 laureatów, - etap II – szkolny – wszyscy laureaci klasowego etapu piszą dyktando.

Termin konkursu: - I etap (klasowy ) – początek maja - II etap ( szkolny) – koniec  maja

Skład komisji: - I etap – nauczyciel uczący języka polskiego w danej klasie - II etap – nauczyciel uczący ortografii w danej klasie, bibliotekarz lub nauczyciele języka polskiego uczący w innych klasach.

Ocena prac konkursowych: wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów; w razie konieczności (kilka prac bezbłędnych lub o tej samej, najmniejszej liczbie błędów), przeprowadzona będzie tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy.

Nagrody dla laureatów: nagrody książkowe.

Zakres wymaganego materiału: - pisownia wyrazów z ó – u , rz-ż , ch – h,  - pisownia małą i wielką literą,  - pisownia zakończeń ą, ę, om, em, - pisownia "nie" razem i oddzielnie.

Organizator: mgr Ewa Zelek

REGULAMIN  KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO dla gimnazjum oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej
 
1.  Szkolny Konkurs Ortograficzny, zwany dalej konkursem organizują nauczyciele uczący języka polskiego w klasach VII, VIII oraz w klasach III gimnazjum w  Szkole Podstawowej im. S. Wyspiańskiego  w Mordarce.

2.Celem konkursu jest:
1) promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego;
2) doskonalenie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej;
3) kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych;
4) kształcenie umiejętności ortograficznej i interpunkcyjnej samokontroli;
5) rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
 
3. Konkurs  jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas VII, VIII
 b) uczniowie oddziałów gimnazjalnych.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa u nauczyciela języka polskiego do 26.02.2019r.

4.Ocen prac
Prace uczniów oceniać będą nauczyciele języka polskiego.

5. Przebieg konkursu
- Szkolny Konkurs Ortograficzny odbędzie się w marcu 2018r. Dokładny termin zostanie ogłoszony (informacja na gazetce Samorządu Uczniowskiego ).
- Konkurs będzie składał się z dwóch części:
Pierwsza to dyktando, którego tekst zostanie podyktowany przez nauczyciela przeprowadzającego konkurs; w drugiej części uczestnik będzie miał do wykonania kilka krótkich zadań, tj. wybrać poprawną formę spośród podanych, uzupełnić tekst, wpisując właściwą literę, wskazać i poprawić błędy ortograficzne w podanym tekście.
- Podczas konkursu nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, konsultować się z innymi piszącymi, korzystać z urządzeń elektronicznych.
- Zadania należy wykonywać starannie, tj. pisać czytelnie, nie wolno pisać „drukowanymi literami”. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

6. Nagrody
- Trójka najlepszych uczestników konkursu zostanie nagrodzona ocenami celującymi z języka polskiego.
- Zwycięzcy będą reprezentowali nasze gimnazjum w VIII Gminnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów gimnazjum (2 uczniów) oraz w III Gminnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów szkół podstawowej (1 uczeń).

                                                                                                 Nauczyciele j. polskiego
                                                                                                 mgr Stanisława Abram
                                                                                                 mgr Edyta Odziomek