Innowacja pedagogiczna "Moja przygoda z książką"
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Innowacja pedagogiczna "Moja przygoda z książką"
21 Czerwiec 2016

Innowacja pedagogiczna pt. "Moja przygoda z książką"

       W roku szkolnym 2015/2016 dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I - III naszej szkoły wzięli udział w innowacji pedagogicznej pt. „ Moja przygoda z książką”. Działania innowacyjne prowadzone były przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlicy oraz nauczyciela biblioteki szkolnej w okresie od 01.10.2015 r. do 31.05.2016 r.

Innowacja pedagogiczna pt. "Moja przygoda z książką"

       W roku szkolnym 2015/2016 dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I - III naszej szkoły wzięli udział w innowacji pedagogicznej pt. „ Moja przygoda z książką”. Działania innowacyjne prowadzone były przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlicy oraz nauczyciela biblioteki szkolnej w okresie od 01.10.2015 r. do 31.05.2016 r., na większości zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zajęć w bibliotece.
       Nauczyciele realizujący innowację w szkole to: Małgorzata Król, Barbara Młynarczyk, Maria Salamon, Kazimiera Matyasik, Halina Jurowicz, Ewa Tomaszek, Barbara Ryś, Marta Postrożny, Sylwia Abram, Emilia Kolawa.
       Innowacja miała na celu zaproponowanie nowych metod pracy dydaktycznej przez zespół nauczycieli. Jej głównym celem było rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności. Zajęcia prowadzone były przede wszystkim w zabawowej formie i miały na celu zwiększyć zainteresowania uczniów, rozwinąć uzdolnienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej do pracy twórczej wykorzystując różnorodną literaturę dziecięcą. Dodatkowo innowacja rozszerzyła program nauczania I etapu edukacyjnego o treści związane z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych, doprowadziła do wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się, korzystania z różnych źródeł informacji.  
       Podczas zajęć, na których realizowano działania innowacyjne, nauczyciele stosowali różnorodne metody pracy takie jak: praca z tekstem, korzystanie z różnych źródeł informacji, gromadzenie i analiza informacji, ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania i pisania, gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem Internetu i tablicy multimedialnej, dekodowanie haseł, rebusów na podstawie poznanych tekstów literackich, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanek literowych, układanie i zapisywanie zdań z rozsypanek wyrazowych, gry edukacyjne, kalambury, dramę itp.

    Działania realizowane podczas innowacji:
• „Zielona noc z książką” - maraton czytania; czytanie książek przed snem przy współpracy z rodzicami.
• Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w ramach akcji „Głośne czytanie dla oddziałów zerowych”.
• Współuczestniczenie w realizacji programu „Książki  naszych  marzeń”.
• Wybór przez uczniów książek na listę  „Książki  naszych marzeń”. Udział w konkursie plastycznym pt: „Jestem ilustratorem mojej ulubionej książki”. Zaprezentowanie inscenizacji lub montażu słowno - muzycznego nawiązującego i zachęcającego do przeczytania wybranej przez klasę lektury.
• Organizowanie wiosennych pikników z książką.
• Wycieczka do Miejskiej Biblioteki w Limanowej połączona z zajęciami w czytelni.
• Dzień czytelnika w bibliotece szkolnej.
• Pasowanie na czytelnika uczniów klas I.
• Starsi uczniowie czytają młodszym podczas przerw i zapowiedzianych zajęć.
• Spotkanie z legendą - przedstawienie legend z naszego regionu, czytanie legend, wymyślanie dalszego ciągu legend, ilustrowanie legend.
• Udział w przedstawieniach teatralnych – Wyjazdy do Domu Kultury w Limanowej na przedstawieniach teatralne. Oglądanie przedstawień dzięki ogólnopolskiemu projektowi  „Internetowe przedstawienia dla szkół”.
• Wyjazd do Warsztatu Terapii zajęciowej w Tymbarku.
• Zabawy w teatr -  Praca z tekstem literackim. Przygotowanie inscenizacji wierszy, bajek, baśni, legend. Prezentowanie przygotowanych przedstawień swoim młodszym kolegom i koleżankom.
• Przygotowanie występu  przez klasa I b na gminny konkurs scenek teatralnych „Młodzi artyści Gminy atakują”.
• Bajkowe andrzejki -  pochód bajkowych postaci, zabawy taneczne.
• Potyczki między klasami - konkurs wiedzy pt. „Czytamy, znamy i innych zachęcamy” dotyczący znajomości lektur i literatury dziecięcej.
• W kręgu dziecięcej poezji  - Zorganizowanie uroczystości szkolnych: ślubowanie klas pierwszych, „Dzień Babci i Dziadka”,
i  „Dzień Mamy i Taty”.
• Pisanie wierszy, nauka wierszy na pamięć, ćwiczenia dykcji, modulacji głosu i artykulacji.
• Poznanie twórczość polskich autorów (J. Brzechwa, J. Tuwim, D. Gellner,  G. Kasdepke i inni).
• Przeprowadzenie szkolnego konkursu recytatorskiego kl. 0 – III.
• Pisanie własnych  tekstów (rymowanki, wiersze, legendy, opowiadania, opisy, tworzenie książeczek, komiksów, okolicznych życzeń, listów) .
• Prezentacja twórczości uczniów w gazetce szkolnej „Figielek”, na ściennych gazetkach szkolnych, prezentacja twórczości młodych autorów w klasach i na akademiach.
• Prowadzenie zeszytów lektur, konkurs na najlepszy zeszyt lektur, prezentacje, wystawa zeszytów.
• Ilustrowanie omawianej literatury dziecięcej - wernisaż prac plastycznych.
• Udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach recytatorskich, czytelniczych, plastycznych.
• Popisy teatralne, wokalne, taneczne  na forum szkoły i dla rodziców.
• Fotoreportaże z realizacji innowacji- tablice informacyjne szkoły.
• Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły twórczości dzieci oraz opis podejmowanych działań.

       Uważamy, że podjęta tematyka innowacji była bardzo potrzebna i wartościowa. W obecnych czasach, gdy wielką rolę odgrywają wszelkiego rodzaju mass media, w szczególności: radio, telewizja, Internet, dzieci coraz rzadziej z własnej inicjatywy sięgają po różnego rodzaju książki. Jako dorośli jesteśmy świadomi, że czytane lektury, opowiadania wzbogacają wiedze człowieka, rozwijają słownictwo, zainteresowania. Uwrażliwiają i zwracają uwagę na takie istotne kwestie jak przyjaźń, dobro, miłość, rodzina.
Wyniki ewaluacji pozwoliły stwierdzić, że założone cele przeprowadzonych działań innowacyjnych w szkole zostały w całości osiągnięte. Dzięki udziałowi w innowacji uczniowie klas I-III polubili czytanie książek, a uczniowie oddziałów zerowych zainteresowali się książkami. Naszym pragnieniem było i jest to, aby uczniowie nadal z zainteresowaniem sięgali po książki. Taktowali czytanie jako przyjemność a książki jako źródło wiedzy o otaczającym nas, fascynującym  świecie.

autorki innowacji: Małgorzata Król, Maria Salamon, Barbara Młynarczyk

Wyświetleń: 10349
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne