Dla klas I-III
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Dla klas I-III
18 Listopad 2016

Zajęcia dodatkowe dla klas I- III

       W klasach I - III prowadzone są przez każdego nauczyciela wychowawcę zajęcia dodatkowe dla uczniów mające na celu utrwalanie i doskonalenie  podstawowych wiadomości i umiejętności oraz pogłębianie wiedzy przez rozwijanie zainteresowań i zdolności.  Szczegółowe informacje o prowadzonych formach zajęć:

Klasa IIa – prowadząca Kazimiera Matyasik

W klasie IIa w obecnym roku szkolnym prowadzone są dodatkowe zajęcia kółka matematycznego oraz zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Zajęcia kółka  matematycznego odbywają się we wtorki o godzinie 12:20-13:05, a  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w czwartki  od 11:20-12:05.

Podczas zajęć kółka uczymy się rozwiązywania problemów matematycznych na podstawie zadań nietypowych oraz logicznych. Szukamy różnorodnych rozwiązań tego samego problemu. Dzielimy się spostrzeżeniami i pomysłami. Wspieramy się różnymi pomocami dydaktycznymi oraz rysunkami, które wykonujemy sami.
 
Głównym celem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia te mają za zadanie wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym

Klasa IIb – prowadząca Maria Salamon

Koło matematyczne prowadzone jest dla chętnych uczniów z klasy IIb. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności w zakresie edukacji matematycznej. Podczas zajęć rozwijamy umiejętność logicznego myślenia poprzez różnego rodzaju zadania i gry matematyczne. Przygotowujemy się także do Międzynarodowego Konkursu "Kangur matematyczny". Koło matematyczne odbywa się w każdy piątek w godzinach 11.20-12.05.

Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka w sferach: intelektualnej i emocjonalnej. Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności tj. czytanie, pisanie, liczenie, wypowiadanie się. Podczas lekcji powtarzamy poszczególne partie materiału, a także uzupełniamy je dodatkowymi ćwiczeniami. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 11.20-12.05.

Klasa IIIa – prowadząca Małgorzata Król

W bieżącym roku szkolnym w klasie IIIa prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne dla dzieci uzdolnionych w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Te zajęcia mają na celu:
- stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów,
- pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, fantazji,
- motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy,
- przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy,
- doskonalenie koncentracji uwagi,
- kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
- przygotowanie uczniów do konkursów.
Wyżej wymienione cele umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji. Treści kształcenia mają na celu rozwijanie aktywności matematycznej, polonistycznej, środowiskowej i artystycznej.


Klasa IIIb – prowadząca - Ewa Tomaszek

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  odbywają się 1 x w tygodniu, w każdy piątek od godziny 11.20 do 12.05. Praca na zajęciach prowadzona jest w małych grupach, a dobór metod i ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb uczniów. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania i utrwalania podstawowych wiadomości i umiejętności , nadrabiania zaległości i braków  wynikających  z różnych  trudności lub spowodowanych  nieobecnościami . Realizowane  zadania  pozwalają także na wyrabianie u uczniów własnej  motywacji do nauki, służą przezwyciężaniu  trudności, umacnianiu wiary we własne siły , wyrabianiu właściwych nawyków uczenia się ( pracy).

Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów odbywają się 1 x w tygodniu, w każdy czwartek od godziny 11.20 do 12.05.  Praca na zajęciach prowadzona jest w dużej grupie (z całą klasą) lub w  małych grupach zależnie od potrzeb. Celem tych  zajęć  jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności uczniów przez  realizowanie ćwiczeń  dodatkowych  zawierających  treści  ponadpodstawowe,   zadań konkursowych (min. konkursy plastyczne wg. ofert,  Kangur Matematyczny i inne),  przygotowywanie pokazów, prezentacji, uroczystości itp. Udział w tych zajęciach stwarza uczniom  możliwość  rozwijania  zainteresowań, zdolności poprzez aktywne działanie i sprzyja kształtowaniu umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

Wyświetleń: 1077
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne